Obchodné podmienky

Podmienky ochrany osobných údajov

 Základné ustanovenia

 1.     Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)je ……. Ičo: 30046238 so sídlom V. Beniaka 144, Chynorany  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: V. Beniaka 144, 956 33 Chynorany

email: info@autosklobabis.sk          

telefón: 0905523231

 1.     Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnejalebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2.     Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobný chúdajov.

 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1.     Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2.     Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie objednávky.

 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 •          Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 •          Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 1.     Účelom spracovania osobných údajov je
 •          Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 1.     Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

 Doba uchovávania osobnýchúdajov

 1.     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 •          po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 •          po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1.     Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 •          Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 •          zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 1.             Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 Vaše práva

 1.     Za podmienok stanovených v Zákone máte
 •          právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 •          právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 •          právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 •          právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 •          právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 •          právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1.     Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobný chúdajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobnýchúdajov.

 Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2.     Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 Záverečné ustanovenia

 1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2.     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3.     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.10.2018.

Vyberte model
Zmluvy s poisťovňami